Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is op 25 augustus 2021 opgesteld.

Toegankelijkheid van Mirro

Digitale toegankelijkheid maakt het mogelijk dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Hierbij doelen we op mensen die bijvoorbeeld slecht kunnen zien of horen, blind of doof zijn, motorisch of cognitief beperkt zijn, gevoelig zijn voor licht of combinaties hiervan.

We vinden het belangrijk dat zorg voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen onze producten kan gebruiken. We proberen daarom onze website en ons platform zo toegankelijk mogelijk te maken.

Voor welke producten geldt deze verklaring?

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor:

 • De website van Mirro (https://corporate.mirro-test.nl).
 • Het platform van Mirro (dat via een webbrowser op desktops, tablets en mobiele apparaten te bereiken is).

Welke maatregelen hebben we genomen?

De volgende maatregelen hebben we al genomen en houden we in acht:

 • Elementen die niet uit tekst bestaan, zoals afbeeldingen, hebben we voorzien van een tekstueel alternatief.
 • Audio- en videocontent zijn voorzien van transcripties.
 • Het merendeel van de videocontent heeft ondertiteling.
 • Onze website is zo gebouwd dat software de tekst op de website grotendeels goed kan voorlezen.
 • Er is gebruikgemaakt van semantische (betekenisvolle) code om de structuur van pagina’s op te bouwen of te verbeteren.
 • De content is logisch gestructureerd.
 • Elke functie kan ook worden gebruikt wanneer de standaard tekstgrootte wordt verdubbeld.
 • De website en het platform zijn (ook) bedienbaar met een toetsenbord. De toetsenbordfocus wordt hierbij getoond.
 • Pagina’s en venster hebben beschrijvende titels.
 • We maken gebruik van beschrijvende links, zodat duidelijk is waar ze naartoe leiden.
 • We gebruiken geen knipperende inhoud (lichtsensitiviteit).
 • Software kan de taal van de pagina bepalen.
 • Vrijwel alle formuliervelden hebben zichtbare en betekenisvolle labels.
 • Foutieve invoer in formulieren is gemakkelijk te herkennen.
 • We besteden zorgvuldig aandacht aan de grootte van knoppen.
 • De laadsnelheid van de website is geoptimaliseerd.
 • Er is uiterste zorg gedragen voor een foutloze code en maximale compatibiliteit met huidige en toekomstige browsers en andere hulpprogramma’s.
 • Hulptechnologieën begrijpen waar elke functie voor dient en in welke staat deze zich bevindt.

Om de toegankelijkheid van onze website en ons platform te testen, is gebruikgemaakt van de testtools WAVE en de Google Accessibility Scanner.

Wat willen we verbeteren?

De testtools hebben enkele aandachtspunten naar voren gebracht om de toegankelijkheid van onze website en ons platform te verbeteren.

We zijn bepaalde toegankelijkheidskwesties aan het oplossen binnen de webpagina’s op de website en ons platform, zoals:

 • Teksten zijn leesbaar en begrijpelijk (teksten gericht op cliënten zijn geschreven op taalniveau B1; teksten voor andere doelgroepen bevatten vaktermen);
 • Alle pagina’s voorzien van een language code;
 • Nakijken of de tekstuele alternatieven voor afbeeldingen (alt-teksten) volledig zijn en deze aanpassen;
 • Alle modules nalopen op ontbrekende labels & alt-teksten;
 • Alle controls van een label voorzien;
 • De rest van de videocontent van de ontbrekende ondertiteling voorzien;
 • Alle modules nalopen op te lage contrasten en dit aanpassen.

Vragen en contact

We blijven continu werken aan de toegankelijkheid van Mirro. Indien je problemen ervaart met de toegankelijkheid van onze website of van ons platform, dan horen wij dit graag.

Stuur een mailtje naar support@mirro.nl met jouw vraag of opmerking over onze toegankelijkheid.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht